Druh a rozsah ohrožení


Povodně

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni v obci Líbeznice dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací.


Přirozená povodeň

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami;
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).

V případě povodní - přirozených povodní - přicházejících po toku Labe, lze povodeň velmi pravděpodobně předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ (VÝSTRAHY ČHMÚ >>), neboť jde o povodeň vleklejšího typu. S ohledem na postupové rychlosti a doběhové doby - lze vývoj povodňové situace předpovídat a činit potřebná opatření na úrovni obce, zejména varováním obyvatel obce - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrázování mobilními protipovodňovými prostředky apod.


Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek (blesková povodeň) - se může objevit zejména v letních měsících na Líbeznickém potoce a považuje se za výrazné ohrožení obce povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.


Katastr obce Líbeznice byl vymezen jako lokalita exponovaná přívalovou povodní celorepublikovou analýzou, kterou provedl Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i. a její výstupy jsou prezentovány v dPP ČR.

Mapa - Riziková území při přívalových srážkách >>

Tab. 9   Riziková území při přívalových srážkách na k.ú. Líbeznice

Kritické body

Podrobné informace

 

Kritický bod  

průměrný sklon [%]  

podíl orné půdy [%]  

plocha povodí

 kritického bodu [ha]  

kód obce  

obec  

1.

10 405 788

4,454

80,44

953,85

538 477

Měšice

2.

10 405 797

4,053

99,731

52,09

538 442

Líbeznice

3.

10 405 816

5,108

74,771

244,08

538 086

Bořanovice


Líbeznický potok

Hydrologické pořadí 1-05-04-0250

Tok Líbeznický potok – povodňové epizody jsou především bleskového charakteru. Dále hrozí průsaky, protržení nebo přetečení břehových hrází. V neposlední řadě vystoupání vody, vývěry a průsaky z kanalizace, dále na malých propustcích pod komunikací a zpětné vzdouvání vod při vysokých stavech v Líbeznickém potoce.

Povodňové průtoky se rozlévají do inundačních území v zastavěném území obce Líbeznice, při průtoku Q20 - Q100 je zasažena sídelní zóna kolem Líbeznického potoku.

Rozsah ohrožení: na k.ú. obce Líbeznice je od Líbeznického potoka ohroženo Q100 (stoletou vodou) cca 20 nemovitostí (viz kapitola Charakteristika ohrožených objektů).

Pro včasnou informovanost o povodňovém ohrožení z Líbeznického potoka je pro obec Líbeznice důležitý hlásný profil kategorie CHP C Měšice na toku Líbeznický potok v obci Měšice.

 

Při povodni by se  pravděpodobně ukázaly problémy s ucpáním profilů propustků při nahromadění plavenin.

Proti nebezpečí těchto povodní jsou nutná tato opatření:

  • odstranění překážek v toku a provizorní skládky materiálu v těsné blízkosti Líbeznického potoka      na katastru obce (např. složené dříví, zaparkovaná motorová vozidla, popelnice, atd.), které by mohly způsobit zanesení kritických profilů v zátopovém území a tím výrazně zhoršit odtokové poměry při povodni
  • v době povodňové aktivity neustále kontrolovat kritická místa (propustky, vpustě, hráze rybníků  v obci Bořanovice ) členy hlídkové služby a odstraňovat naplaveniny za pomoci členů Sboru dobrovolných hasičů obce a vyčleněných technických prostředků.
  • Ovlivňovat osevní plán v prostoru nad obcí  (kukuřice, slunečnice, brambory atd. velké vodní srážky příliš nepodrží).

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především úsek před vstupem Labe na katastr obce Líbeznice. Na řece Labe, ale i na některých menších přítocích se jedná o ledové jevy a zátarasy - na katastru obce jde především o nekapacitní mostky a lávky – při zanesení dojde k omezení průtoku, které by mohlo způsobit vybřežení a následné zaplavení obytné zástavby v blízkosti toku.


Sesuvy půdy

Sesuvy půdy mohou způsobit rychlé zanesení koryta Líbeznického potoka buď v místě sesuvu nebo níže na toku a následné vybřežení vody na okolní pozemky. V případě spadu nadměrných srážek může na území obce dojít vlivem značného nasycení půdy vodou k sesuvům půdy na pozemcích a zahradách domů s následným bahnotokem.

Na území obce může dojít k erozním jevům v polních tratích nad zastavěným územím. Dochází k tomu vlivem větších objemů srážek v letním období, kdy se během velmi krátké doby dostává příval vody s bahnem do obce. Nejvíce rizikové jsou pozemky svažitého a sceleného původu v lokalitě .


Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt. Tento druh povodně na k.ú. Líbeznice hrozí, jelikož se zde nachází vodní díla – VD III. kategorie, zdymadlo Kostelec nad Labem.