Líbeznický potok a ostatní toky


Toky na k.ú. Líbeznice

Významnějším levostranným přítokem Mratínského potoku je Líbeznický potok.

 

Líbeznický potok

Hydrologické pořadí:             1-05-04-0250

          

ID toku:                                  112 940 000 100                 ID toku (CEVT):       10 185 636

Délka toku:                             7,429 km (délka na k.ú. Líbeznice 2,506 km)

Plocha povodí:                       19,840 km2

Pramen:                                v obci Bořanovice v nadmořské výšce 240 m n.m.

Ústí:                                       do Mratínského potoku v Mratíně pod hrází Mratínského rybníku ve výšce 182 m n.m.

Správa VT:                             Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

Líbeznický potok (Makůvka)

Je levostranný přítok Mratínského potoka (povodí Dolní Labe). Hydrologické pořadí toku 1-05-04-0250. Plocha povodí je 19,840 km2. Délka toku 7,50 km.

Do Mratinského potoka se zleva vlévá Líbeznický potok, teče z Bořanovic přes Líbeznice a Měšice do Mratína, kde nejprve do něj zprava vtéká Hovorčovický potok a poté se Líbeznický potok spojuje s Mratínským. (Do Prahy nezasahuje.)

Povodí Líbeznického potoka je protáhlého tvaru, s plochou 19,840 km2, odvodňované kromě samotného páteřního Líbeznického potoka ještě několika dalšími, dílčími vodními toky – Hovorčovickým potokem. Sledované povodí je ve své jižní polovině (od ústí do řeky Labe v Kostelci nad Labem) součástí nížinné a rovinaté oblasti, typické pro polohy v rámci široké údolní nivy Labe. Líbeznický potok na své cestě z pramenné oblasti na pomezí Bořanovic a Sedlece postupně protéká do níže položených lokalit Měšických rybníků (Horního a Dolního). Pokračuje dále k východu do Mratínského potoku a do oblasti Staroboleslavské roviny, který v široké nivě zprava ústí v Kostelci nad Labem do Labe. V nadmořské výšce 168 m.

Mratínský potok

Hydrologické pořadí:            1-05-04-0280

ID toku:                                112 910 000 100                ID toku (CEVT):       10 100 496

Délka toku:                           4,7 km

Pramen:                                v Ďáblicích severně od Letňan ve výšce 260 m n.m.

Ústí:                                      do Mlýnského potoku v Kostelci nad Labem ve výšce 170 m n.m.

Správa VT:                            Povodí Labe, s.p. Hradec Králové


Mlýnský potok

Mlýnský potok je boční rameno Labe u Kostelce nad Labem.

 

Bezejmenný LS přítok - kanál

Hydrologické pořadí:          1-05-04-0360

ID toku:                                112 940 000 600     ID toku (CEVT):                   10 182 804

Délka toku:                           1,95 km

Správa VT:                           Státní pozemkový úřad


Hovorčovický potok

Hydrologické pořadí:            1-05-04-0260

ID toku:                                112 950 000 100                ID toku (CEVT):       10 185 637

Délka toku:                           15,388 km

Plocha povodí:                      5,767 km2

Pramen:                                v Hovorčovice ve výšce 238 m n.m.

Ústí:                                      do Líbeznického potoku nad Mratínem ve výšce 188 m n.m.

Správa VT:                            Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

Je pravostranným přítokem Líbeznického potoku nad Mratínem. Potok pramení v jihozápadním cípu obce Hovorčovice. U svého pramene se dotýká severní hranice Prahy, kterou svým tokem přibližně po 500 metrů kopíruje. Následně se stáčí na sever a protéká skrz stejnojmennou obec, kde je částečně zatrubněn. Přibližně uprostřed Hovorčovic protéká Hovorčovickým rybníkem a poté teče dál pod železniční tratí 070, opouští Hovorčovice v jejich východní části a pokračuje dále severovýchodním směrem do polí. Postupně prochází katastrálními územími obcí Veleň a Sluhy až nakonec, u obce Mratín, v katastrálním území obce Měšice ústí zprava do Líbeznického potoka ve výšce 188 m n.m.

Vodní toky v katastru obce Líbeznice - mapa