POVODŇOVÝ PLÁN obce LÍBEZNICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Líbeznice ID dPP:10863 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Líbeznice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Brandýs nad Labem. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Líbeznice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na li.povodnoveplany.cz                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Líbeznický potok
 
Schvalovací doložky
Stanoviska správců toků:

Povodí Labe, s. p., Hradec Králové
Č. j.:. PLa/2019/014843     ze dne 29.4.2019
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Brandýs nad Labem, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MÚBNLSB-OŽP-49713/2019-BUCJA    ze dne 16.5. 2019

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 09.2018
organizační část 09.2018
grafická část 09.2018
přílohy 09.2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09.2018
offline verze 09.2018
digitalizovaná verze 09.2018
databáze POVIS 09.2018

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.