B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Středočeská obec Líbeznice leží v přírodní lokalitě Polabské nížiny 2 km severně od Prahy na obou březích Líbeznického potoka. Katastrální výměra obce činí 598 ha. Velkou část katastru tvoří zemědělská půda a smíšené lesy. Pozemky obce jsou rovinatého rázu. Díky své poloze nenajdeme v katastru obce téměř žádnou svažitost. Jihozápadním směrem z Líbeznic vede komunikace do Pakoměřic. Říká se jí Alejíčka podle aleje ovocných stromů, hrušní, vysázených po obou stranách cesty do úrovně hráze rybníka. Alejíčka byla a jsou důležitou spojnicí mezi obcemi Líbeznice a Bořanovice. A samotná zamrzlá plocha rybníka je zdrojem ledových povodní při jarním tání.

Západním směrem od obce se rozprostírá les nazývaný Beckov. Je významným krajinným prvkem. Zaujímá plochu 150ha a je jedním z nejvyšších bodů v krajině s výškou 303 metrů nad mořem. Z původních pralesů zbyly jen části, jednou z nich je i Beckov, Bořanovický háj, Ládví. Jsou domovem nejbohatšího živočišného a rostlinného společenstva. Na jaře, když se zazelenají staleté duby, lípy a rozkvetou koberce konvalinek, petrklíčů, sasanek, podléšek a dymnivek, je zde nejkrásněji. Na starých dubech žijí brouci roháči. Husté křoviny na okrajích jsou velmi důležité, stejně jako les samotný, poskytují zvířatům úkryt a potravu, zejména ptactvu a drobným živočichům. Rostou zde i rekordmanky mezi houbami například vatovec obrovský (Langermannia gigantea), jehož váha může být i 10 kg.  Ze vzácných a chráněných druhů rostlin zde buď byly ověřeny nebo jsou evidovány: kamejka lékařská (Lithospermum officinale;), dymnivka nízká (Corydalis pumila;), kamejka modromachová (Lithospermum purpurocaeruleum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), plamének přímý (Clematis recta), strdivka zbarvená (Melica picta), vikev hrachovitá (Vicia pisiformis), dřín obecný (Cornus mas), lilie zlatohlávek (Lilium martagon ), bradáček vejčitý (Listera ovata), mochna bílá (Potentilla alba), prvosenka jarní (Primula veris), srpice barvířská (Serratula tinctoria) a voskovka menší (Cerinthe minor). Význam lesa Beckova je pro krajinu, která je intenzivně využívána člověkem, natolik zásadní, že Oblastní muzeum Praha - východ podalo v červenci  roku  2011 žádost o vyhlášení  Beckova chráněným územím.

Vodoteč, která odvodňuje katastr obce najdeme v mapách pod názvem Líbeznický potok, místní obyvatelé jí však  pojmenovali  po svém – Makůvka.  Pramení v Bořanovickém háji, protéká mírně zvlněnou krajinou Polabí, obcemi Bořanovice, Pakoměřice, Líbeznice, Měšice a Mratín, kde se u bývalého panského mlýna vlévá  do Mratínského potoka. Po celé délce toku byly od středověku budovány rybníky.
V minulosti měla každá obec  nejméně dvě rybniční stavby, které jsou nyní   využívány a obhospodařovány  místními rybáři.
Podél Makůvky vyvěrají prameny, díky nimž ani v suchých letech potok nevysychá.   Tyto vyvěrající prameny v minulosti lidé prohlubovali a obkládali kameny a upravovali je na studánky, o které pečovali. Dříve je využívali  zemědělci, kteří pracovali na okolních polích. Dnes řada těchto studánek zanikla, ztratily svůj význam.  O vodoteč má pečovat Povodí Labe.  Ale zpravidla ji udržují majitelé okolních pozemků.
Čistota vody se za poslední  léta významně zlepšila a vracejí se do ní původní obyvatelé, jako jsou například užovky obojkové nebo ropuchy zelené.

Území obce Líbeznice se rozkládá v průměrné nadmořské výšce 219 m n. m. Dle Quittova členění se jedná o teplou oblast T2, kde průměrná roční teplota se pohybuje mezi 9 – 10 °C, průměrná lednová teplota pak mezi -2 a -3 °C a průměrná teplota v červenci se pohybuje v rozmezí 18 – 19 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 500 až 600 mm, přičemž ve vegetačním období v průměru spadne 350 – 400 mm srážek.

Ke dni 1. 1. 2018 zde žije 2800 obyvatel. Z hlediska evropských statistických jednotek náleží Líbeznice do regionu Střední Čechy.


Obec Líbeznice se nachází v okrese Praha-východ, kraj Středočeský, 2 km severně od hranic Prahy na hlavní silnici I/9 z Prahy do Mělníka.

Líbeznice byly a jsou i v současnosti díky své poloze a občanské vybavenosti centrem blízkého okolí. V obci se nacházejí: základní škola, základní umělecká škola, mateřská škola, pošta, čerpací stanice, zdravotní středisko včetně dentisty a gynekologa, obecní knihovna, fotbalové hřiště, Divadlo kouzel Pavla Kožíška, kostel sv. Martina a barokní fara. Obec je od roku 1999 členem dobrovolného svazku obcí Region Povodí Mratínského potoka. Líbeznice sousedí s obcemi Měšice, Bašť, Hovorčovice, Bořanovice a Zlonín, všechny v okrese Praha-východ.