Odtokové poměry


Profily na řece Labe

Tab. 3   Průměrný průtok v jednotlivých místech dle ČHMÚ

Místo

ČHP

Plocha povodí Fp [km2]

Průměrný průtok Qa[m3/s]

Stoletá voda Q100 [m3/s]

Brandýs nad Labem

1-05-04-0050

13 109,19

99,3

1 390

Kostelec nad Labem

1-05-04-0120

13 183,73

104

1 390


Vodní díla (viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby budované na toku sloužící k jeho využití. Tyto stavby pak bezprostředně více či méně ovlivňují a upravují přirozený průtok vody v korytech přirozených nebo umělých. Základními typy vodních děl jsou vodní nádrže a jezy.

Vodní nádrž je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:

  • zásobní nádrže
  • ochranné (retenční) nádrže
  • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
  • rybochovné nádrže
  • víceúčelové nádrže

Jez je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům:

  • zvětšení hloubky vody nad jezem
  • dosažení bezprostředního spádu
  • zmírnění průtočné rychlosti
  • zvýšení hladiny podzemní vody

Základním hlediskem pro dělení jezů je jejich konstrukční řešení, rozeznáváme jezy pevné a jezy pohyblivé. U pevných jezů je hradící těleso nepohyblivé, a proto se voda vzdouvá trvale do různé výšky, kterou nemůžeme měnit, neboť je závislá na průtokovém množství. U jezů pohyblivých se hradící těleso dá buď sklopit, nebo úplně nad nejvyšší vodu vyhradit.


Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily VD na řece Labi (viz Tab. 4), kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování. Hladina řeky Labe je na katastru obce Líbeznice ovlivňována dvěma zdymadly, a to VD Kostelec nad Labem a VD Lobkovice, které jsou vedeny jako vodní díla III. kategorie. Havárie těchto vodních děl by byla schopna vyvolat povodeň, či výrazně ovlivnit její průběh. Provozovatelem těchto VD je Povodí Labe, s.p.

Tab. 4   Kritická místa na Labi

Mapa

Název

Kategorie TBD

Kraj

ORP

Obec

Tok

Podrobné informace

1 >>

Kostelec nad Labem

III

Středočeský kraj

Brandýs nad Labem

Kostelec nad Labem

Labe

detail >>

2 >>

Lobkovice

III

Středočeský kraj

Brandýs nad Labem

Brandýs nad Labem

Labe

detail >>


Místa omezující odtokové poměry v dPP Líbeznice